top of page
Screenshot_20231226-151248_Instagram.jpg

Obchodné podmienky internetového obchodu - shoemaker.sk 

Obuv, kabelky a doplnky 

Vymedzenie pojmov

 • predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu na web stránke www.shoemaker.sk

 • kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim


 • tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.shoemaker.sk


 • objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

Fyzická osoba​​

 • IČO: 54943710

 • Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec od 28. sept 2022

 • Číslo živnostenského registra: 140-29569

 • Email: info@shoemaker.sk

Vaše osobné údaje

Pre úspešné vybavenie Vašej objednávky potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných informácií. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky. Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Informácie, ktoré by sa dotýkali priamo úkonov na Vašom účte, sa k nám nedostanú.

Objednávka

 • Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode www.shoemaker.sk. Ceny výrobkov spoločnosti sú uvádzané v mene EUR. 

 • Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí. 

 • Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom - potvrdením objendávky v systéme shoemaker.sk na internetovej stránke a uhradením objednávky. Ak kupujúci zistí chybu vo svojej objednávke môže tiež chyby opraviť nahlásením e-mailom na info@shoemaker.sk.

 • Zmluva je uzatvorená momentom jej akceptácie (potvrdenie objednávky), o ktorej bude kupujúci vyrozumený prostredníctvom e -mailu, ktorý uviedol v objednávke. Prijatie objednávkového formulára bude potvrdené automaticky. Potvrdenie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty. Po potvrdení prijatej objednávky sa táto stáva zaväzujúca. 

 • Predávajúci je oprávnený do 14 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednaný tovar sa nenachádza na sklade, pričom o odstúpení od zmluvy informuje emailom alebo telefonicky kupujúceho.

 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.shoemaker.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 7 zákona č.102/2014 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete):

 • má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č.102/2014

 • ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 3 dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

 • ak predávajúci neposkytol informácie spotrebiteľovi podľa § 3 ani dodatočne, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na adresu odosielateľa, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar, v lehote 14 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, alebo mu uhradenú sumu vyplatí v hotovosti podľa dohody kupujúceho a predávajúceho. 

 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 • V prípade, že kupujúci nesplní túto uvedenú povinnosť, týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Možnosť vrátenia tovaru

 • Ak objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ho kupujúci najneskôr do 14 dní po obdržaní vrátiť poštou alebo poštovým kuriérom, spať na vlastné náklady na adresu odosielateľa.

 • Tovar, ktorý kupujúci z akéhokoľvek dôvodu vráti nesmie byť použitý, poškodený, alebo neúplný, odporúčame vrátiť v pôvodnom obale a musí obsahovať všetky dokumenty prislúchajúce k tovaru (záručný list a doklad o zaplatení tovaru). 

 • V prípade, že kupujúci odošle predávajúcemu tovar na adresu predávajúceho, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 • V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Dodacie podmienky

 • Tovar je dodávaný prostredníctvom slovenskej pošty, v rámci Slovenskej a Českej republiky. Dodanie do iných krajín je možné, ale realizuje sa po individuálnej dohode s predávajúcim.

 • Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru - daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a záručný list.

 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho a kupujúci prevzatie zásielky potvrdil mailom, alebo telefonicky, náklady na doručenie hradí kupujúci.

 • Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu na info@shoemaker.sk.

 • Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu.

 •  Pokiaľ je objednaný tovar dostupný na sklade, v zhode s pravidlami objednávky dodávame tovar ihneď, max. do 5 pracovných dní.

 • Ak objednaný tovar nie je skladom, čo je pri našej výrobe kožených topánok skoro každodenná zálažitosť, tovar sa začne vyrábať, až po uhradení objednávky. Dodacia lehota tovaru bude najskôr tri týždne od objednania. Ak vznikne dlhšia dodacia lehota z dôvodu nedostatku surovín na výrobu topánok na trhu, budeme kupujúceho o vzniknutej situácii informovať emailom alebo telefonicky. O zaslaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom, automatickou správou poslanou cez náš portal shoemaker.sk, s uvedeným sledovacím číslom záasielky.  

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia(SOI). 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade akýchkoľvek otázok, môže kupujúci napísať na mailovú adresu info@shoemaker.sk

bottom of page